logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 2.10. 2017

Projekty


OP VK 57 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ


Školní rok 15/16OP VK 56 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky


Školní rok 15/16Pomáháme Charlesovi ve vzdělání


Již čtvrtým rokem je škola zapojena v projektu „ Adopce na dálku“, který zajišťuje poskytování vzdělání a zdravotní péči nejchudším dětem v rozvojových zemích. Náš adoptovaný chlapec se jmenuje Charles Kissada a pochází z Ugandy v Africe. A jak pomáháme? Dvakrát do roka vyhlásíme sběrovou akci, z jejíhož výtěžku odešleme finanční podporu. Z té je pak hrazeno školné a pracovní pomůcky pro Charlese. Díky tomu pravidelně navštěvuje základní školu, učí se matematiku, přírodní a sociální vědy a anglický jazyk. Jeho přáním je stát se učitelem. Každého půl roku si vzájemně píšeme dopisy /v anglickém jazyce/, abychom si sdělili, co je nového a jak se nám vede. Také každý rok obdržíme přes charitu jeho studijní výsledky – vysvědčení Charlese a máme velkou radost z toho, jak si ve studiu výborně vede. To že může studovat je pro něj i pro jeho rodinu velkým přínosem.

A protože se nám letos podařilo získat ze sběru více peněz, než jsme očekávali, rozhodli jsme se na setkání „Školního parlamentu“, že pomůžeme i českým dětem z dětských domovů. Také jsme podpořili finančně českou nemocnici Karla Lwangy, která se nachází rovněž v Ugandě. Vybrali jsme léčbu na dětském a novorozeneckém oddělení. Tato nemocnice spadá pod Charitu České republiky, tudíž tam pracují i čeští lékaři. Tamní lidé si této nemocnice váží a my máme dobrý pocit, že naše země a trochu i my můžeme touto cestou pomáhat a že nám nejsou lhostejné osudy jiných lidí. Pokud by někdo z Vás chtěl pomoci třeba jen drobnou částkou, všechny informace naleznete na www.nemocniceuganda.cz nebo na www.praha.charita.cz.

Za školní parlament Tereza Beránková
žákyně 9.BVýukový program Zdravá 5Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol, dětských domovů nebo jiných zařízení pracující s dětmi. Jeho zřizovatelem je Nadační fond Albert, který jej školám poskytuje zdarma. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Výukový program Zdravá 5 od roku 2011 funguje celostátně. Za tu dobu se do programu zapojily téměř 3 tisíce škol. Desítky odborně vyškolených lektorů ze všech regionů seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

Kromě výukových programů pro děti je Zdravá 5 také zdrojem odborných rad a zdravých receptů pro rodiče dětí.
SCIO ve spojení s BRITISH COUNCIL - projekt JANIČKA (IANUA)V rámci OP VK - projekt na zvýšení jazykové vybavenosti škol.

Projekt je zaměřen na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů zákl. škol. Na zúčastněných školách (40) proběhne integrace metody CLIL do výuky.

CLIL - Content and Language Integrated Learning (intergovaná výuka předmětu a cizího jazyka).


Školní rok 14/15CLoSE výzkumný projekt


Vznikl ve spolupráci Národohospodářského ústavu AV, Pedagogické fakulty UK Praha, Národního vzděláacího fondu.

Výzkum navazuje na šetření žáků 4. ročníků v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS a PIRLS 2011.

Cílem výzkumu je zkoumat vzdělávací přínos víceletých gymnázií a dopady časné diferenciace na vzdělávací systém.


Červen 2012 - březen 2016Adopce na dálku


V letošním roce nadále pokračuje účast naší školy v programu Adopce na dálku, který byl zahájen v roce 2010 dobrovolnou sbírkou dětí i dospělých, prostřednictvím které bylo vše další realizováno.

Krátce o programu.Největší partnerskou organizací, která působí od roku 1993 je Uganda Czech Development Trust /UCDT/, která má centrální kancelář v hlavním městě Ugandy Kampale.Zaměřuje se zejména na pomoc dětem z těžce přístupných a chudých vesnic v oblasti Viktoriina jezera.Děti navštěvují školu, která je jim nejblíže a výuka probíhá v anglickém jazyce.Výuku řídí místní učitelé ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky z různých zemí.Problémem často bývá věkový rozdíl mezi dětmi, některé docházku jsou nuceni často přerušit z nedostatku finančních prostředků.To je právě případ „adoptovaných dětí".Ugandská vláda se snaží zavést bezplatné základní vzdělání na státních školách.Ovšem přesto se musí platit registrační poplatek, školní pomůcky a uniforma,což je pro většinu nedostupné.Cílem tohoto programu je dostupnost vzdělání, kvalifikace a možnost zapojit se vůbec do života těm nejslabším z rozvojových zemí.

Naším adoptovaným dítětem je dvanáctiletý Charles Kisada, který pochází z východní a jedné z nejkrásnějších zemí Afriky. A tou je Uganda. Je právem nazývána perlou afrického kontinentu. Leží téměř na rovníku, má kolem 25milionů obyvatel, ale bohužel se jedná o zemi s obrovským státním dluhem, negramotností a s tím spojenými dalšími problémy. Charles pochází z velmi chudé rodiny, kde pracuje pouze otec a rodina se živí zemědělstvím. Ve volném čase pomáhá rodičům společně se sourozenci. Příspěvek na jeho vzdělání je jednorázový, jedná se o částku 7000,- Kč, která pokryje náklady na školné,učební pomůcky a uniformu. Zpětnou vazbou jsou dopisy od Charlese, doložené obrázky i s vysvědčením. Komunikace probíhá v angličtině stručnou sdělovací formou. Ch. prospívá velmi dobře a je zařazen do sedmého ročníku základní školy. Baví ho veškeré sporovní aktivity. Pevně věříme, že finanční pomoc mu bude i nadále prospěšná. Škola hradí příspěvek například ze sběrových akcí, které se pořádají v průběhu školního roku. Školní parlament má seznámit ostatní spolužáky s dopisy a postarat se o odpověď


za Školní parlament Mgr.Renata HavelkováDiagnostika stavu znalostí a dovedností žáků


Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich vazby


Projekt je financován evropským sociálním fondem a st. rozpočtem ČR.

Garant: Společnost pro kvalitu školy

Projekt nabízí diagnostiku dovedností žáků 5. a 9. ročníků formou elektronického testování a poskytnutí zpětné vazby žákům, ped. pracovníků včetně doporučení dalších činností v předmětech Čj, Aj, a přírodovědné předměty.


Leden 2012Program ekologické výchovy pro 4. a 5. ročník


Garant: Letiště Praha

Výukové hodiny jsou zaměřeny na téma hluk, emise, odpady a čištění a ochrana vod. Celý cyklus je uzavřen specializovanou exkurzí na letiště, kde budou jednotlivá témata prezentována v praxi.


Leden 2012Jak efektivně vyučovat průřezová témata


Jak efektivně vyučovat průřezová témata a rozvíjet čtenářský vývoj - příkladně dlouhé praxe pro učitele ZŠ


Projekt realizuje Sdružení Tereza ve spolupráci s dalšími org. (Projekt Odyssea o.s., Člověk v tísni o.p.s., GEMINI o. s. - CEDU, Kritické myšlení).


Listopad 2011JAST


Junior Ambassadors of Science & Technology (JAST)


Tento program vyhlásilo Velvyslanectví USA v Praze ve spolupráci se zainteresovanými americkými firmami (CA Technologies, CTS, DuPont, Emerson, Hill´s, Honeywell, Ingersoll Rand), Akademií věd ČR a Sdružením CENEN (Czech Nuclear Education Network). Garantem Programu je americký astronaut Andrew Feustel.

Medializace projektu JAST

AV ČR

Česká televize


Od září 2011Diagnostika žáků s SPU


Diagnostika dětí a žáků s SPU

Od září 2011


Projekt realizovaný NUV - Institutem pedagogicko psychologického poradenství a Fakultou humanitních studií UK v Praze. Spolupráce ZŠ na projektu s Mgr. Gabrielou Seidlovou Málkovou, Ph.Dr.Projekt PIRLS a TIMSS


Ve 180 vybraných školách v ČR proběhne v dubnu a květnu 2011 hlavní šetření dvou mezinárodních výzkumů PIRLS a TIMSS, kterých se zúčastní žáci 4. ročníků. Mezi tyto vybrané školy patří i ZŠ Hostivice.

Jedním z hlavních cílů výzkumu PIRLS je zjistit, zda jsou čeští žáci schopni porozumět různým formám psaného textu a zda s nimi dokáží následně pracovat.

Výzkum TIMSS je zaměřen na to, zda umějí čeští žáci pracovat s čísly a jaké znalosti nabyli v přírodovědných předmětech.


Květen 2011Projekt MIKR


Naše škola je zapojena do projektu MIKR.


V běhu od roku 2008Projekt Školák 2010 + 2011


Naše škola je zapojena do projektu Školák 2010.


V běhu od roku 2010Super-Nature pro ZŠ


I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á n í

Grantový projekt

Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje

Super-Nature pro ZŠ

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na zavedení výuky AJ od 1. ročníku ve 13 podpořených základních škol ve Středočeském kraji pomocí výukového programu Super-Nature (SN), který zohledňuje veškeré vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku a podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání s důrazem na environmentální a multikulturní výchovu.

Super-Nature pro ZŠ

Galerie projektu


V běhu od ledna 2010Ovoce do škol


Projekt Ovoce do škol

Škola je zapojena v projektu "Ovoce do škol" pro 1.stupeň

Informujte své děti o případných alergiích při konzumaci některých druhů ovoce.Stanovení základu gramotnosti


Stanovení základu gramotnosti v evropských jazycích

Spolupracujeme s Katedrou pedagogické a školní psychologie PedF UK Praha a garantem projektu pro ČR Mgr. Gabrielou Seidlovou Málkovou, Ph.Dr.


Do září 2011


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved