logo1 logo2 logo3
Úvod Kontakt O škole Pro rodiče Pro žáky Družina Jídelna

Aktualizováno 24. 9. 2019

Základní informace


Nová školaStát: Česká republika
Lokalita: Praha - západ
GPS: Loc: 50°4'48.34"N,14°15'4.92"E
IČ0: 629 315 04
REDIZO: 600 053 121
Právní forma:Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Hostivice
Husovo náměstí 13
253 01 Hostivice
IČ : 002 412 37
Ředitel:Mgr. Josef Mareš


Stav žáků k 24. 9. 2019


Celkem 811 žáků. Z toho 505 na I. stupni a 306 na II. stupni.

dokumenty
Počty žáků podle tříd 19/20

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ HostiviceŠkolní vzdělávací program (ŠVP) - Hostivická škola

ŠVP HOSTIVICKÁ ŠKOLA realizuje ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704

Jeho charakteristika

Náš ŠVP - Hostivická škola byl vytvořen na základě a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a byl přizpůsoben podmínkám naší školy.

ŠVP ZŠ Hostivice je vedle stanovených standardů RVP zaměřen především na sportovní vyžití žáků, rozvíjení výuky cizích jazyků, výtvarných činností a pestrou nabídku volnočasových aktivit pro žáky.

Naplnění těchto cílů je přizpůsoben učební plán obou stupňů, které na sebe vzájemně navazují. Odpovídá mu také nabídka volitelných předmětů na II. stupni (sportovní aktivity, anglický jazyk a anglická konverzace, výtvarné činnosti, informatika, přírodovědná praktika, německý jazyk).

Žáci školy mohou dále také využít, pro náplň svého volného času, nabídky CDP, s kterým škola dlouhodobě spolupracuje.

Dále škola nabízí velmi kreativní činnost pro děti, které navštěvují školní družinu. Děti mají na výběr kroužky keramické, výtvarné, sportovní.

V rámci výuky na 1. stupni se žáci zúčastňují řady doplňkových aktivit pro jejich společenský a sportovní rozvoj - přírodovědné exkurze a vycházky, návštěvy filmových a divadelních představení, plavecký a lyžařský výcvik.

Na 2. stupni se na tyto aktivity navazuje a rozšiřuje se jejich nabídka. Věnujeme se novým formám výuky. Využíváme projektové vyučování na různých úrovních, pracujeme formou kritického myšlení, rozvíjíme spolupráci v rámci kooperativního učení, hledáme vlastní realizace témat. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Vyučování probíhá v moderních pavilónech, máme dvě moderní tělocvičny, čtyři počítačové učebny, čtrnáct učeben s interaktivní tabulí, informační centrum s knihovnou a řadu odborných pracoven. Musíme také zdůraznit, že škola disponuje novou a moderní školní jídelnou s vlastní kuchyní.

Ve škole pracuje zkušený pedagogický sbor, který se neustále vzdělává. Nově získané poznatky a metody moderní výuky jsou následně zařazovány a aplikovány ve výuce. Ve škole se neustále zvyšuje počet vyučovacích hodin s využitím interaktivních tabulí.

Výchovná poradkyně ve spolupráci s učiteli zabezpečuje vypracovávání IVP a monitoruje práci nejen s žáky s SPU, ale naopak i s nadanými žáky. Velká péče je věnována volbě povolání, kde jsou k dispozici konzultační hodiny dle potřeb zák. zástupců žáků. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a s paní PaedDr. Kašparovou při řešení výchovných situací ve třídách i u jednotlivých žáků.

Také v rámci prevence proti rizikovým jevům je organizováno mnoho akcí a škola se účastní projektu, který umožňuje pozvat do školy odborníky k besedám a interaktivním workshopům. (např. SÁM SEBOU nebo spolupráce s Policií ČR, lékaři...). Součástí primární prevence se stalo vysílání ŠIK(= školní informační kanál), který každý den poskytuje žákům i veřejnosti preventivně zaměřené videospoty, s nimiž dále pracují třídní učitelé v rámci třídních hodin a ostatní vyučující je vhodně zařazují do výuky.

Koordinátorka EVVO společně s vyučujícími pravidelně organizují přírodovědné vycházky a exkurze, vedou žáky k třídění odpadu a společně se podílí na ochraně prostředí, ve kterém žijí.

Škola se společně 13 školami středočeského kraje zapojila do projektu Super- nature, který je financován z ESF a spolufinancován z rozpočtu ČR, s cílem - zahájení výuky AJ již od 1. ročníků. Se zahájenou výukou AJ v 1. ročnících bude škola i nadále pokračovat.

- MIKR (monitoring implementace kurikulární reformy)
- Školák
- Ovoce do škol
- Spolupracujeme s pedagogickou fakultou UK v projektu Výzkum vývoje gramotnosti
- PIRLS a TIMSS mezinárodní šetření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti

V rámci evaluačních nástrojů využíváme testování SCIO a vlastních metod hodnocení.

Veškeré relevantní dokumenty jsou veřejnosti dostupné k nahlédnutí v prostorách školy.

Ing. Vlasta Lišková
Koordinátorka ŠVP

Mgr. Josef Mareš
Ředitel ZŠ Hostivice


Copyright © 2017 Základní škola Hostivice All Rights Reserved